GDPR

Informace o zpracování osobních údajů

ÚVOD

Rádi bychom srozumitelně a transparentně informovali o tom, jakým způsobem zpracováváme osobní údaje subjektů údajů a jaké mají subjekty údajů v této souvislosti práva, proto níže přehledným způsobem všechny podstatné informace poskytujeme.

Osobní údaje zpracováváme a chráníme plně v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – dále také jen „Nařízení GDPR“) a českým zákonem o zpracování osobních údajů. Při zpracování osobních údajů dodržujeme následující základní zásady:

 • osobní údaje zpracováváme korektně a zákonným a transparentním způsobem
 • osobní údaje shromažďujeme pro určité, výslovně vyjádřené a legitimní účely a dále je nezpracováváme způsobem, který by byl s těmito účely neslučitelný
 • zpracováváme pouze takové osobní údaje, které jsou přiměřené, relevantní a omezené na nezbytný rozsah ve vztahu k účelu, pro který jsou zpracovávány
 • zpracováváme pouze přesné (a v případě potřeby aktualizované) osobní údaje
 • osobní údaje zpracováváme pouze po nezbytně dlouhou dobu vzhledem k účelu, pro který jsou zpracovávány
 • osobní údaje zpracováváme způsobem, který zajistí jejich náležité zabezpečení, včetně jejich ochrany pomocí vhodných technických nebo organizačních opatření před neoprávněným či protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením

SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správcem osobních údajů je společnost Unikont Group s.r.o., se sídlem Služeb 609/6, Malešice, 108 00 Praha 10, Česká republika, IČ: 411 93 113, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 4307 (dále jen „Správce“). Správce nese odpovědnost za zpracování osobních údajů a vůči Správci se mohou subjekty údajů dovolávat většiny svých práv uvedených dále.

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, ale určil osobu, která má tuto oblast na starost a která dohlíží nad řádným zpracováním a ochranou osobních údajů.

V případě jakýchkoliv dotazů týkajících se zpracování osobních údajů nebo v případě uplatňování práv se mohou subjekty údajů na Správce obrátit jedním z následujících způsobů:

 • osobně v sídle Správce na adrese Služeb 609/6, Malešice, 108 00 Praha 10, Česká republika
  dopisem doručeným do sídla Správce na adrese Služeb 609/6, Malešice, 108 00 Praha 10, Česká republika
 • emailem zaslaným na emailovou adresu Správce gdpr@unikont.cz
  zprávou doručenou do datové schránky Správce s identifikátorem datové schránky mhc87ch

JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE A OD JAKÝCH OSOB ZPRACOVÁVÁME?

Zpracováváme pouze takové osobní údaje, které nutně potřebujeme, abychom byli schopni dodržet naše právní povinnosti, řádně plnili naše smluvní závazky a chránili naše oprávněné zájmy, případně pokud máme ke zpracování souhlas subjektu údajů. Z těchto důvodů zpracováváme osobní údaje následujících osob:

 • naši zákazníci nebo potenciální zákazníci fyzické osoby
 • pracovníci a zástupci našich zákazníků nebo potenciálních zákazníků právnických osob
 • naši dodavatelé fyzické osoby
 • pracovníci a zástupci našich dodavatelů právnických osob
 • hosté na našich akcích
 • uchazeči o zaměstnání u nás
 • naši zaměstnanci
 • naši jednatelé a zmocněnci
 • osoby zachycené naším kamerovým systémem
 • osobní údaje vždy zpracováváme pouze v rozsahu, ve kterém je nutně potřebujeme pro daný účel zpracování

K JAKÝM ÚČELŮM OSOBNÍ ÚDAJE POTŘEBUJEME?

Účely zpracování osobních údajů určujeme zejména vzhledem k charakteru smluvního nebo jiného vztahu se subjektem údajů nebo vzhledem k poskytovaným službám či našim oprávněným zájmům.

NA ZÁKLADĚ JAKÉHO PRÁVNÍHO DŮVODU OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME?

Osobní údaje zpracováváme vždy na základě alespoň jednoho právního důvodu (titulu). Pokud by tomu tak nebylo, nepostupovali bychom v souladu se zásadou zákonnosti jako jedné z nejdůležitějších zásad Nařízení GDPR.

Zpracování osobních údajů probíhá na základě následujících právních titulů:

 • splnění právní povinnosti, která se na nás vztahuje
 • splnění smlouvy uzavřené se subjektem údajů
 • udělení souhlasu subjektu údajů se zpracováním jeho osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů
  existence našeho oprávněného zájmu – o tento právní důvod opíráme zpracování osobních údajů jen v případech, kdy před našimi zájmy nemají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů

JAK DLOUHO OSOBNÍ ÚDAJE UCHOVÁVÁME?

Osobní údaje máme uloženy pouze po dobu nezbytně nutnou vzhledem k účelu zpracování. V případě, že nám zpracování osobních údajů ukládá právní předpis, stanoví i dobu, po kterou tak máme konat. Pokud zpracováváme osobní údaje, abychom byli schopni plnit smlouvu uzavřenou se subjektem údajů, je nutné osobní údaje zpracovávat po celou dobu platnosti dané smlouvy. Osobní údaje zpracovávané na základě uděleného souhlasu máme uloženy po dobu, na kterou nám byl souhlas udělen, a samozřejmě jen do okamžiku odvolání souhlasu. V případě, že je zpracování osobních údajů nezbytné pro účely našeho oprávněného zájmu, zpracováváme je pouze po dobu, kdy tento náš oprávněný zájem trvá.

OD KOHO OSOBNÍ ÚDAJE ZÍSKÁVÁME?

Osobní údaje získáváme primárně přímo od subjektu údajů nebo v souvislosti se vzájemným smluvním vztahem. Subjekt údajů tak má pod kontrolou, jaké osobní údaje nám poskytne a jaké ne.

Některé osobní údaje můžeme získat i z veřejných zdrojů, např. z některého z veřejných rejstříků nebo z internetu. V určitých případech získáváme osobní údaje i od jiných správců, o tom jsme ale povinni subjekt údajů informovat.

KOMU OSOBNÍ ÚDAJE PŘEDÁVÁME?

Osobní údaje mají k dispozici naši zaměstnanci, kteří je potřebují ke své práci. K předání osobních údajů mimo naši společnost dochází jen v nutných, zejména následujících, případech:

předání osobních údajů nám ukládá právní předpis (jedná se hlavně o předání osobních údajů státním orgánům nebo úřadům) předání osobních údajů je nutné pro splnění naší povinnosti stanovené smlouvu uzavřenou se subjektem údajů
osobní údaje předáváme našemu zpracovateli – k tomuto předání dochází v situacích, kdy určitou činnost, při které dochází ke zpracování osobních údajů, nejsme schopni vykonávat sami (nebo je to pro nás nevýhodné) a jejím výkonem jsme tak pověřili jinou osobu; tato osoba je z pohledu Nařízení GDPR naším zpracovatelem; ověřili jsme si o ní, že poskytuje dostatečné záruky zavedení vhodných technických a organizačních opatření, aby jí prováděné zpracování osobních údajů splňovalo požadavky Nařízení GDPR a aby byla zajištěna ochrana práv subjektů údajů; s tímto zpracovatelem je vždy uzavřena písemná smlouva o zpracování osobních údajů, která stanoví předmět a dobu trvání zpracování, povahu a účel zpracování, typ osobních údajů a kategorii subjektů údajů, naše povinnosti a práva; tento zpracovatel má také některé povinnosti stanovené přímo Nařízením GDPR; odpovědnost za zpracování osobních údajů máme ale vždy my (ne zpracovatel)

JAKÁ MAJÍ SUBJEKTY ÚDAJŮ V SOUVISLOSTI SE ZPRACOVÁVÁNÍM JEJICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRÁVA?

V souvislosti se zpracováním osobních údajů mají subjekty údajů řadu práv. Některá práva mají subjekty údajů nezávisle na právním důvodu zpracování (právo na přístup k osobním údajům, právo na opravu, právo na výmaz, právo na omezení zpracování) a některá práva mají subjekty údajů jen při zpracování na základě určitého právního důvodu:

 • právo na přenositelnost údajů – právním důvodem musí být souhlas subjektu údajů nebo splnění smlouvy
 • právo vznést námitku – právním důvodem musí být oprávněný zájem správce
 • právo odvolat souhlas – právním důvodem musí být udělený souhlas
 • subjekty údajů mají samozřejmě také právo podat stížnost u dozorového úřadu

Bližší informace k uplatňování práv subjekty údajů jsou zde.

Kde subjekty údajů naleznou další informace?

 1. Uchazeči o zaměstnání naleznou další informace o zpracování jejich osobních údajů zde.
 2. Informace o zpracování osobních údajů prostřednictvím kamerových záznamů jsou zde.
 3. Hosté na našich akcí se mohou dozvědět informace o zpracování jejich osobních údajů zde.
 4. Informace o zpracování osobních údajů odběratelů našeho newsletteru jsou zde.
 5. Naši zákazníci a dodavatelé naleznou další informace o zpracování jejich osobních údajů zde.
 6. Informace o zpracování osobních údajů potenciálních zákazníků jsou zde.

ZÁVĚR

Pevně věříme, že výše uvedené informace jsou pro subjekty údajů srozumitelné. Pokud přesto něčemu nebude subjekt údajů rozumět, nebo si něčím nebude jist, vždy se na nás může obrátit s dotazem. Předejde se tím řadě nedorozumění.

Máte zájem o naše stroje nebo potřebujete poradit?

Zpět nahoru
Soubory cookie používáme k personalizaci obsahu a reklam, k poskytování funkcí sociálních médií a k analýze návštěvnosti. Informace o vašem používání našich stránek sdílíme také s našimi partnery v oblasti sociálních médií, reklamy a analýzy. View more
Cookies settings
Přijmout
Zásady ochrany osobních údajů a souborů cookie
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Informace o zpracování osobních údajů

V souladu s čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – dále také jen „Nařízení GDPR“) tímto poskytujeme zákazníkovi informace vztahující se ke zpracování jeho osobních údajů, které nám poskytl při registraci účtu v našem eshopu / objednání zboží v našem eshopu (dále jen „Osobní údaje“). 1. Správce osobních údajů Správcem Osobních údajů je společnost Unikont Group s.r.o., se sídlem Služeb 609/6, Malešice, 108 00 Praha 10, IČ: 411 93 113 (dále jen „Správce“), kterou lze v záležitostech souvisejících s osobními údaji kontaktovat na emailové adrese gdpr@unikont.cz . 2. Účel zpracování a právní základ pro zpracování 2.1 Základním účelem zpracování Osobních údajů je umožnit zákazníkovi objednat si zboží, které nabízíme v našem eshopu, a jeho následné dodání zákazníkovi a s tím související komunikace se zákazníkem. Právním důvodem pro toto zpracování je splnění smlouvy, kterou se zákazníkem objednávkou zboží uzavíráme. 2.2 Po ukončení smluvního vztahu se zákazníkem budeme některé Osobní údaje dále zpracovávat za účelem plnění archivační povinnosti, čímž budeme plnit naší právní povinnost. 2.3 Osobní údaje budeme zpracovávat také za účelem obrany v případném sporu se zákazníkem, řešení reklamace podané zákazníkem a za účelem vymáhání případného našeho nároku vůči zákazníkovi. Jedná se o náš oprávněný zájem. 3. Příjemci osobních údajů 3.1 Osobní údaje můžeme předávat následujícím subjektům:
 • další společnosti ve skupině
 • naši zpracovatelé
4. Doba uložení osobních údajů 4.1 Osobní údaje budeme mít uloženy po dobu trvání smluvního vztahu se zákazníkem. 4.2 Po ukončení smluvního vztahu se zákazníkem budeme mít Osobní údaje uloženy po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy a není-li tato doba stanovena, tak po dobu 5 let od ukončení smluvního vztahu se zákazníkem. 5. Práva zákazníků související se zpracováním osobních údajů 5.1 Zákazník má právo požadovat od Správce přístup k Osobním údajům, tzn. právo získat od Správce potvrzení, zda Osobní údaje jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k Osobním údajům a k dalším stanoveným informacím. Dále má právo na opravu nepřesných nebo na doplnění neúplných Osobních údajů. 5.2 Pokud je dán jeden z důvodů uvedených v čl. 17 odst. 1 Nařízení GDPR a zároveň není splněna některá z podmínek uvedených v čl. 17 odst. 3 Nařízení GDPR, má zákazník právo na výmaz Osobních údajů. 5.3 Pokud nastane případ uvedený v čl. 18 odst. 1 Nařízení GDPR, má zákazník právo na omezení zpracování Osobních údajů. 5.4 Zákazník má také právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 Nařízení GDPR. 5.5 V případech zpracování Osobních údajů za účelem uvedeným v bodě 2.3 výše má zákazník právo vznést námitku proti zpracování Osobních údajů. V takovém případě bude povinností Správce prokázat závažné oprávněné důvody pro zpracování, jinak nebude dále osobní údaje zpracovávat. 5.6 Veškerá zde uvedená práva může zákazník uplatňovat prostřednictvím výše uvedeného emailového nebo telefonního kontaktu na Správce. 5.7 V případě, že se bude zákazník domnívat, že zpracováním Osobních údajů došlo k porušení Nařízení GDPR má právo podat stížnost u některého dozorového úřadu, zejména ve státě jeho obvyklého bydliště, místa výkonu jeho zaměstnání nebo místa, kde došlo k údajnému porušení. Tímto dozorovým úřadem pro Českou republiku je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Česká republika, IČ: 708 37 627, www.uoou.cz. Unikont Group s.r.o.
Save settings